Виконайте звуковий аналіз слів.Поділіть на склади для переносу.Дощить,ясно,гаї,синє,пісня,тюльпан,юнак,п'ять,щастя,дзвоник,джерело,дзиґа,ґанок,єнот,йогурт.

Ответы

Ответ дал: Dream48
1
До-щить, яс но, гаї, си нє, піс ня, тюль пан , ю нак, п'ять ,щас тя, дзво - ник , дже ре ло, дзи ґа , ґа нок, єнот , йо гурт
Похожие вопросы