• Предмет: История
  • Автор: giricdasa
  • Вопрос задан 5 лет назад

1. Що викликало появу в українському визвольному русі на початку ХХ ст. двох течій - автономістської та самостійницької?
2. На пiдставi Документа 1 визначте, які аргументи викорис товує М. Міхновський, щоб довести необхідність повної неза

лежності України. Чи переконливі, на ваш погляд, цi аргументи?
3. Порівняйте уривки із «Самостійної України (Документ 1) з Нарисом програми Революційної української партії (Доку мент 2). У чому полягає спiльнiсть і принципова різниця змiсту цих документів?

4. Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) ставила своєю метою автономію України. В її про грамі (Документ 3) охарактеризовані вимоги, на які повинна була погодитися Росія, щоб Україна стала її автономною частиною. Враховуючи історичний досвід перебування України у складі Російської імперії, обґрунтуйте висновок, чи можна було виконати цю програму й забезпечити умови для вільного національного й політичного життя українського народу.

5. Яка політична лінія в українському русі мала на почат ку ХХ ст. більше прихильників і чому?

6. За якою лінією було майбутнє?

Ответы

Ответ дал: septelicnnik
3

Відповідь:

«Державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом в сфері міжнародних відносин».

Це слова зі знаменитої праці Миколи Міхновського «Самостійна Україна», написаної ним у Харкові 1900 року.

Отже, від самого початку Української революції, тобто від березня 1917 року, український рух уже мав якщо й не програму, то ідеологію досягнення своєї мети – державної самостійності України.

Пояснення:


Kira18112006: це на яке питання відповідь?
Похожие вопросы