1. Поставте наголоси в словах
Одинадцять, запитання, експерт, дробові, порядковий, новий, разом, одноразовий.
2. Запишіть слова, на місці крапок (де потрібно) вставте пропущені букви.
Над...ніпрянщина, під...ашшя, без...системність, ні...чю, напружен...ість, ю...нати, ю...ністю, орли...ний, нехворощ...ю, спросо...ня, ви...лємо.
Пожалуста поможіть

Ответы

Ответ дал: mariasylenko2010
1

Ответ:

одинАдцять,запиьАння, експЕрт дробОві порядкОвий новИй рАзом одноразОвий

Объяснение:


panovadasa131: а 2?))))))
Похожие вопросы